Jeneratörümün Garanti Şartları Nelerdir ? | SSS | Genpower Jeneratör
Genpower Jeneratör Menü Logo
Genpower Jeneratör Mobile Hamburger Menu

JENERATÖRÜMÜN GARANTİ ŞARTLARI NELERDİR?

Genpower Jeneratörünüz aşağıdaki durumlarda garanti kapsamındadır;

 • Garanti Süresi, ürün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 1500 çalışma saatidir, hangisi erken dolarsa o geçerlidir.
 • Ürünün bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
 • Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür (Yurtdışı için bu süre 30 gündür.) Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda ürün satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 • Sözleşmeden dönme,
 • Satış bedelinden indirim isteme,
 • Ücretsiz onarılmasını isteme,
 • Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 • Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsil olarak sorumludur.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsil olarak sorumludur.
 • Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 • Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


Genpower Jeneratörünüz'ün garanti dışı olduğu durumlar; 

 • Kullanıcı, ürünün tüm periyodik bakımı işlemlerini “Kullanma ve Bakım Kılavuzunda” belirtildiği şekilde düzenli ve zamanında yaptırmak zorundadır. Bu bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması, standart dışı yağ ve yakıt kullanımı, akü bakımlarının zamanında yapılmamış olması, dönemsel olarak yağ, antifriz ve su seviyelerinin tamamlanmaması durumlarında garanti geçersiz olur.
 • Kullanma ve bakım kılavuzuna uygun şekilde montajı yapılmayan ürünler garanti dışı bırakılır.
 • Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Şehir şebekesinden kaynaklı arızalar, kullanıcının kendi dağıtım panosu veya elektrik sisteminden kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Jeneratör Kataloglarında belirtilen Continuous güçlerden daha fazla yükle uzun süre çalıştırılması halinde ve yine kataloglarda belirtilen Prime gücünün %50’sinden daha düşük güçlerde çalıştırılması halinde garanti dışı bırakılır.
 • Üretici tarafından onaylanmayan malzeme kullanımı sonucu çıkan arızalarda ve yetkili olmayan servisler ve şahıslar tarafından yapılan tamir, bakım ve ayarlarda garanti geçersizdir.
 • Tabii afetler, yangın, sel, deprem, fırtına vb. kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün veya üzerindeki parçaların seri numaralarının değiştirilmesi, gücüyle oynanmış olması, fabrikasyon imalat dışında modifikasyonlar yapılması veya tahrif edilmesi halinde garanti geçersiz olur.
 • Ürünün tüketiciye tesliminden sonraki taşıma ve indirimler sırasında oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • GENPOWER JENERATÖR 'ün onayı alınmadan jeneratörün yerinin değiştirilmesi halinde garanti geçersiz olur.